Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden diensten door DigiForm. Deze diensten worden geleverd door DigiForm bv, met maatschappelijke zetel te Geerdegemdries 13, B-2800 Mechelen, met ondernemingsnummer 0787.561.707 (hierna “DigiForm”).

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van DigiForm.

Dienst(en): het geheel aan diensten die op de Website aangeboden wordt door DigiForm.

Inloggegevens: de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant die gebruikt worden om in te loggen.

Klant: iedere (rechts)persoon die met DigiForm een overeenkomst heeft gesloten.

Gebruiker: iedere (rechts)persoon die de WebApplicatie van DigiForm gebruikt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en DigiForm die (via de Website) wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij DigiForm koopt.

Privacybeleid: Het privacybeleid van DigiForm.

DigiForm: de besloten vennootschap DigiForm bv, gevestigd te Geerdegemdries 13, 2800 MECHELEN.

Website: de website van DigiForm (www.digiform.be), waarop de Diensten worden aangeboden.

Webapplicatie: de webapplicatie van DigiForm (app.digiform.be), waar de klant gebruik kan maken van de Diensten.

Getekende formulier(en): Een formulier dat zich in de Webapplicatie in de status “GETEKEND” bevindt. Indien dat formulier evolueert naar een status volgend op “GETEKEND”, blijft dit geldig als 1 getekend formulier. Een formulier dat zich nog in de status “IN VOORBEREIDING” bevindt, wordt beschouwd als zijnde niet getekend.

Volume: Het jaarlijks aantal Getekende formulieren van de klant door middel van gebruik van de Webapplicatie zoals aangegeven in de offerte/Contractsamenvatting van DigiForm.

Contractsamenvatting: een samenvatting over een specifieke Dienst van DigiForm, die voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt verstrekt aan de Klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1        De contractuele verhouding tussen DigiForm en de Klant met betrekking tot het verlenen van de Diensten wordt bepaald door deze Algemene Voorwaarden, de offerte, en (in voorkomend geval) de Contractsamenvatting (hierna de “Overeenkomst” genoemd). Er kunnen tussen de Klant en DigiForm bijzondere voorwaarden overeengekomen worden voor aanverwante Diensten.

In geval van een conflict of tegenstrijdigheid tussen de documenten van de Overeenkomst, is de volgende afnemende volgorde van prioriteit van toepassing: de offerte/contractsamenvatting en navolgend de Algemene Voorwaarden. Alle mededelingen voorafgaand aan de Overeenkomst worden vervangen door de Overeenkomst en elke wijziging vereist de schriftelijke toestemming van DigiForm.

2.2       De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst en aanvaardt de toepassing ervan op de Overeenkomst.

2.3       Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden steeds van toepassing op alle Diensten van DigiForm.

2.4       DigiForm kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen.

2.5       Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. DigiForm wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3: Aanbod en aanvraag Diensten

3.1        De vermeldingen op de Website zijn altijd vrijblijvend. DigiForm is pas gebonden na haar bevestiging van de bestelling van de Klant.

DigiForm is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen op de Website.

3.2       De Klant kan als volgt toegang krijgen tot de Diensten:

De Klant doet zijn aanvraag voor intekening op de Diensten via de Website. De Klant zal zich juist en volledig registreren en identificeren op de Website en overeenkomstig de opgegeven instructies de Dienst(en) aanvragen. De Klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie. De Klant verbindt zich ertoe DigiForm op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn contract- en persoonsgegevens (bv. Adreswijziging).

3.3       DigiForm heeft het recht om de aanvraag en/of de activering van een Dienst te weigeren zonder daarbij enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant, in onder meer de volgende situaties:

 • de Klant weigert de Algemene Voorwaarden of enig ander contractueel vereist document te aanvaarden;
 • de aanvraag voor intekening op de diensten is niet behoorlijk gedaan;
 • bij bewijzen of ernstige aanwijzingen van frauduleus handelen, insolvabiliteit of niet betaling van de Diensten, hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit een historiek van wanbetaling door de Klant;
 • de Klant geeft een valse, verkeerde of onvolledige identiteit op bij zijn identificatie, weigert zijn identiteit te bewijzen of kan zijn identiteit niet bewijzen met een legitiem identiteitsdocument;
 • de Klant maakt bij zijn identificatie gebruik van identiteitsdocumenten die als gestolen gerapporteerd werden;
 • de Klant maakt gebruik van wegwerp e-mailadressen, zijnde e-mailadressen bestemd voor eenmalig of tijdelijk gebruik;
 • de apparatuur van de Klant kan de applicatie verstoren;
 • bij bewijzen of ernstige aanwijzingen dat de Klant gebruikmaakt van de Diensten strijdig met de Overeenkomst, met wettelijke of reglementaire bepalingen, met de openbare orde of goede zeden, of op een wijze waarbij de goede werking of de integriteit van de dienstverlening wordt beschadigd.

In zoverre de Klant reeds een betaling heeft uitgevoerd aan DigiForm, zal DigiForm binnen de vijf werkdagen na haar kennisgeving van de weigering van de klant, de door de Klant betaalde bedragen terugstorten, gelet op het feit dat er in dit geval geen Overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en de Klant dus geen betaling verschuldigd is.

Artikel 4: Inhoud van de Diensten

4.1        De Klant kan inschrijven op de Diensten aan de tarieven en voorwaarden zoals zijn omschreven op de offerte en/of in de desbetreffende Contractsamenvatting.

4.2       De Overeenkomst wordt afgesloten voor een gelimiteerd Volume, waarbij de prijs voor het Volume en de hiermee overeenstemmende prijs per Getekend formulier wordt aangegeven in de offerte/de Contractsamenvatting.

4.3       Vanaf het volume beschreven in de Overeenkomst overschreden wordt, wordt per bijkomend Getekend formulier gefactureerd, waarbij deze bijkomende kosten éénmaal per jaar (aldus n.a.v. de verjaring van de inwerkingtreding van de Overeenkomst) door DigiForm afgerekend zullen worden.

4.4       De Klant kan zijn verbruik monitoren in de Webapplicatie.

4.5       Vanaf 85% volumeverbruik zal de Klant een waarschuwing krijgen over het aantal aangemaakte formulieren tegenover het voorziene aantal zoals beschreven in de Overeenkomst. Zolang als het in de offerte/Contractsamenvatting Volume niet overschreden is, heeft de Klant de mogelijkheid het Volume aan te passen en de hiermee gepaard gaande meerprijs te betalen. Van zodra het Volume overschreden wordt, zal de verhoging van het Volume en het hiermee gepaard gaande tarief slechts in werking treden vanaf het verlengen van de Overeenkomst conform artikel 5.

4.6      Het verlagen van het Volume, dient door de Klant uiterlijk één maand voor de verjaring van de inwerkingtreding van de Overeenkomst gemeld te worden, bij gebreke waaraan de Overeenkomst conform artikel 5 verlengd wordt met toepassing van het op dat ogenblik geldende Volume en het hieraan verbonden tarief.

4.7      De Klant kan ondersteuning/support vragen bij het gebruik van de applicatie, en dit zowel telefonisch, per e-mail als via live chat. Hiervoor wordt gewerkt met een credit-systeem, waarbij de Klant support credits kan aankopen aan €20 per kwartier excl. BTW. (cf. artikel 13)

Artikel 5: Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

5.1        De Overeenkomst (en het hiermee gepaard gaande openen van het account van de Gebruiker(s)), kan pas in werking treden na het aanvaarden van een geregistreerde bestelling van de Klant door DigiForm én ontvangst door DigiForm van de hiermee gepaard gaande betaling.

5.2       Tenzij een andere looptijd overeengekomen werd in de offerte/Contractsamenvatting, wordt de Overeenkomst gesloten voor een periode van één jaar.

De Overeenkomst tussen partijen wordt aan het einde van elke termijn automatisch verlengd voor telkens een periode één jaar, tenzij de Klant deze optie uitvinkt in de Webapplicatie. In zoverre de Klant de automatische verlenging van voorliggende overeenkomst heeft uitgevinkt, dan zal de Klant uiterlijk 30 dagen voorafgaandelijk aan het voorziene einde van de termijn, een e-mail ontvangen van DigiForm dat de overeenkomst niet verlengd zal worden behoudens wanneer men het vinkje m.b.t. de automatische verlenging, alsnog aanvinkt. In zoverre de Klant het vinkje m.b.t. de automatische verlenging niet heeft aangevinkt vooraleer de overeengekomen termijn eindigt, dan heeft DigiForm het recht om bij het einde van termijn, de Klant en haar Gebruikers iedere toegang tot de Webapplicatie te ontzeggen.

Artikel 6: Prijsstijgingen

6.1       In zoverre omwille van redenen buiten de wil van DigiForm om (prijsstijgingen grondstoffen, prijsstijgingen leveranciers, …) de Prijs door DigiForm verhoogd dient te worden, dan zal DigiForm de Klant hiervan uiterlijk dertig dagen voor de automatische verlenging van de overeenkomst conform artikel 5.2, verwittigen.

In zoverre de Klant niet akkoord is met deze prijsstijging, dan heeft deze op dat ogenblik alsnog de mogelijkheid om het vinkje m.b.t. de automatische verlenging conform artikel 5.2 uit te vinken, zodat de overeenkomst tussen partijen vervolgens zal eindigen.

Reageert de Klant niet binnen de dertig dagen na de berichtgeving vanwege DigiForm hiertoe, dan wordt hij geacht in te stemmen met de gecommuniceerde prijsstijging en zal de overeenkomst automatisch verlengd worden met betaling door de Klant van de nieuwe tarieven conform artikel 5.2.

6.2      Indien de uitbating of de organisatie van de Diensten dit noodzakelijk maakt, kan DigiForm de inhoud of de eigenschappen van haar Diensten wijzigen, in zoverre dit wezenlijke kenmerken van de Overeenkomst tussen partijen niet wijzigt.

6.3      Indien DigiForm beslist om de levering van een Dienst(en) stop te zetten, zal zij de Klant minstens drie maanden op voorhand verwittigen. DigiForm zal niet verplicht zijn om de Klant enige schadevergoeding, noch enige reeds betaalde bedragen terug te betalen.

6.4      Het volume aan formulieren kan op elk moment verhoogd worden op aanvraag van de Klant. De verhoging geldt onmiddellijk voor het jaar waarin de verhoging aangekocht is en voor de volgende jaren.

Artikel 7: Tarieven en betaling

7.1        De beschikbare Diensten en toepasselijke tarieven voor deze Diensten variëren naargelang het door de Klant gekozen Volume. De aangeboden tarieven voor Volumes worden meegedeeld in de offerte of de Contractsamenvatting.

7.2       De facturen van DigiForm dienen betaald te worden binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij DigiForm hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

In zoverre de Klant zijn akkoord heeft gegeven met betaling via automatische incasso en deze betaling via automatische incasso (al dan niet bij een nieuw contractjaar) – om welke reden dan ook – geweigerd wordt, dan verbindt de Klant er zich toe de openstaande facturen van DigiForm, tenzij anders bepaald op de factuur, te betalen op volgend rekeningnummer, al dan niet via automatische incasso:

 • IBAN: BE27 7370 6160 7773
 • BIC: KREDBEBB

De Klant zal hieromtrent in voorkomend geval ook een betalingsverzoek krijgen van DigiForm met verzoek tot betaling over te gaan binnen de 30 dagen.

7.3       In zoverre de Klant nalaat binnen de aangegeven vervaltermijn over te gaan tot betaling van de facturen van DigiForm, dan wordt de toegang van de Klant tot de Webapplicatie opgeschort tot op het ogenblik dat de Klant alle openstaande bedragen in zijnen hoofde heeft aangezuiverd.

7.4       Bij niet(-tijdige) betaling binnen de aangegeven vervaltermijn, begaat de Klant een wanprestatie. Vanaf dat ogenblik is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op de gefactureerde bedragen. In dit geval zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125,00 EUR.

7.5       De tarieven van DigiForm volgen de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen (consumptieprijsindex) en kunnen ieder jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangepast worden volgens de formule :

nieuwe vergoeding = basisvergoeding x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer

Het aanvangsindexcijfer is het ”consumptieprijsindexcijfer”, daartoe berekend en benoemd van de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van deze Overeenkomst.

Het nieuwe indexcijfer is het “consumptieprijsindexcijfer” van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst.

ledere verhoging of vermindering van de vergoeding met toepassing van dit artikel komt van rechtswege aan DigiForm toe, zonder aanmaning. Het niet tijdig opeisen van een indexaanpassing door DigiForm houdt geen afstand van recht in.

7.6       BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen (tenzij anders vermeld) zijn niet inbegrepen in de vermelde prijs.

Artikel 8: Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

8.1       De Klant verbindt zich er toe om de Webapplicatie als een goede huisvader te gebruiken, in overeenstemming met deze overeenkomst, de geldende wetgeving en de algemeen aanvaarde beginselen op het internet, aldus zich in ieder geval te onthouden van handelingen die de goede werking van de Webapplicatie, dan wel de integriteit van de data van andere Gebruikers, in het gedrang kunnen brengen.

Volgende zaken worden – niet-limitatief – steeds als een ernstige tekortkoming in hoofde van de Klant beschouwd:

 • Fraude, manipulatie of enige andere vorm van misbruik.
 • Overmatig gebruik van de Webapplicatie zonder hiervoor een aanwijsbare reden te hebben.
 • Een gebruik van de Webapplicatie dat er op uit is aan betaling aan DigiForm te ontsnappen.
 • Niet-nakoming van betalingsverplichtingen.
 • Gebruik van de Webapplicatie die schade toebrengt aan de andere Gebruikers van de Webapplicatie.

DigiForm heeft het recht om alle nodige en redelijke maatregelen – waaronder de opschorting van de toegang tot de Webapplicatie –  te treffen in het geval dat de Klant zich niet zoals een goede huisvader gedraagt, dan wel handelingen stelt die in strijd zijn met deze Overeenkomst en/of de toepasselijke wetgeving en/of de algemeen aanvaarde beginselen op het internet.

DigiForm zal hierbij, in voorkomend geval, maatregelen nemen die in verhouding tot de vastgestelde inbreuk in hoofde van de Klant staan.

8.2      Elke Partij kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen, zonder enige termijn of vergoeding, in geval van ernstige tekortkoming van de andere Partij aan één van haar verplichtingen, waaraan binnen een termijn van vijftien dagen na verzending van een aangetekende aanmaning, niet is verholpen.

Iedere ernstige tekortkoming in hoofde van de Klant waardoor  – zonder ingrijpen van DigiForm –  de werking van de Webapplicatie ernstige schade toegebracht kan worden, geeft DigiForm het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat zij hierbij verplicht zal kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, noch zal DigiForm dan verplicht kunnen worden enige terugbetaling uit te voeren.

8.3      Elke Partij is gerechtigd onmiddellijk (zonder termijn of vergoeding) en zonder voorafgaande kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen in geval de andere Partij bescherming aanvraagt tegen haar schuldeisers, failliet wordt verklaard, in vereffening wordt gesteld, of ingeval er een voorlopig bewindvoerder, lasthebber, of sekwester wordt aangesteld over de andere Partij.

8.4      De bepalingen van voorliggend artikel 8 zijn integraal van toepassing op de Gebruikers die onder toezicht van de Klant gebruik maken van de Webapplicatie.

De Klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de Gebruikers te informeren over hun rechten en plichten in het kader van voorliggende Overeenkomst en zorgt ervoor dat de Gebruikers de bepalingen van voorliggende Overeenkomst ook correct zullen toepassen.

8.5      De toepassing van huidig artikel doet geen afbreuk aan het recht van DigiForm om de volledige betaling van alle openstaande bedragen op te eisen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1        DigiForm is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot contracteren enz..

9.2       DigiForm is geenszins aansprakelijk voor enige schade zowel bij de Klant als bij Gebruikers wanneer de Klant en/of de Gebruikers de Webapplicatie gebruiken in strijd met de instructies gegeven door DigiForm, dan wel de Webapplicatie niet gebruiken zoals een goede huisvader.

Bij inbreuken in het kader van het voormelde lid,  kan gedacht worden aan:

 • Het verspreiden van virussen op de Webapplicatie, al dan niet via het internet, gedownloade data of andere applicaties.
 • Het onjuiste gebruik van de Webapplicatie.
 • Het gebruik van de Webapplicatie voor andere doeleinden dan diegene waarvoor de Webapplicatie door DigiForm ontwikkeld werd.

9.3       DigiForm kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van opzet of grove nalatigheid, zowel wanneer zij op contractuele basis wordt aangesproken, als wanneer zij op buitencontractuele basis wordt aangesproken.

9.4       In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk de niet-nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van DigiForm beperkt tot enkel het vergoeden van die schade, waarvan de Klant het oorzakelijk verband met de schending of niet-nakoming van de overeenkomst, kan aantonen.

Klachten m.b.t. een schadegeval in hoofde van de Klant/Eindgebruikers dienen op straffe van verval, binnen de 5 werkdagen nadat dit schadegeval zich heeft voorgedaan, schriftelijk gemeld te worden aan DigiForm. 

9.5       De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel, zijn eveneens van toepassing op de organen, het leidinggevend personeel van DigiForm of de medewerkers, respectievelijk personeelsleden van DigiForm .

9.6      In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid van DigiForm zich tot de door DigiForm gefactureerde bedragen. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van DigiForm worden gevraagd.

Artikel 10: Gebruik van de Diensten

10.1      De klant heeft toegang tot de Diensten middels de eigen aangemaakte Identificatoren. De Klant is verplicht om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle Identificatoren zoals wachtwoorden en andere (hierna “Identificator” genoemd) die aan de Klant worden overgemaakt. De Klant is verantwoordelijk voor elk verkeerd gebruik of misbruik als gevolg van de vrijwillige, toevallige of onopzettelijke bekendmaking van deze Identificatoren. Elk gebruik van de Diensten na de invoering van de Identificatoren wordt geacht te zijn gemaakt door de Klant of met toestemming van de Klant. De Klant die de codes voor toegang tot de Dienst overdraagt, verliest, kopieert, uitleent of wiens codes worden gestolen, stelt DigiForm hiervan onmiddellijk op de hoogte.

10.2     DigiForm is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die ingevuld worden in het formulier door de Gebruiker. Noch voor het ontbreken hiervan, noch de juistheid hiervan. DigiForm waarborgt louter dat de formulieren an sich voldoen aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

10.3     Diegene die een formulier invult (en ondertekent) is aldus verantwoordelijk voor de gegevens, ongeacht wie de gegevens heeft ingebracht.

10.4     Het systeem is uitsluitend digitaal bedoeld. Het systeem voorziet om formulieren als een “.pdf” file te tonen. Dit is echter een “kopie” van de gegevens die eerder online in het formulier ingevuld zijn. DigiForm is niet verantwoordelijk voor annotaties die zijn aangebracht op een papieren afdruk. Enkel de gegevens die zijn opgeslagen in het systeem van DigiForm zijn geldig.

10.5     Het systeem vergt dat de vervoerder een toestel met locatiebepaling en netwerk heeft om de gegevens correct op te slaan.

10.6     De Klant moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zijn software compatibel is met de software van DigiForm, in het bijzonder met betrekking tot zijn antivirussystemen.

10.7      Bij het gebruik van een gratis demo account van DigiForm zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1       Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij DigiForm of diens licentiegevers.

11.2      De Klant verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die in de offerte, de Contractsamenvatting en voorliggende Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk worden verleend. Voor het overige zal de Klant de afgenomen Diensten niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

11.3      De Klant is niet toegestaan op de Diensten of de Website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software, te wijzigen of te verwijderen, of de software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.

11.4      Het is niet toegestaan om de Diensten door te verkopen of op een andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen tenzij DigiForm hierover met de Klant een aparte Dienstenovereenkomst heeft afgesloten.

11.5      Indien de Klant  in strijd handelt met hetgeen bepaald in dit artikel, is de Klant een direct opeisbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een aanvullende boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, dit onverminderd de andere rechtsmiddelen die DigiForm ter haren beschikking heeft ter vrijwaring van haar belangen.

Artikel 12: Overmacht

10.1      Indien DigiForm door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen of indien de uitvoering van de levering economisch bezwaarlijke moeilijkheden oplevert, worden de verplichtingen van DigiForm opgeschort.

10.2     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan DigiForm zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen en niet-voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan DigiForm afhankelijk is.

10.3     Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, noch enige verplichting tot terugbetaling in hoofde van DigiForm .

Artikel 13: Onderhoud en storingen

13.1      DigiForm zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot onze Diensten en/of Website zo spoedig mogelijk op te lossen. Gelet op het feit dat de softwareapplicatie ‘as is’ en ‘as available’ wordt aangeleverd, erkent de Klant uitdrukkelijk dat dit een inspanningsverbintenis in hoofde van DigiForm inhoudt. Als gevolg daarvan kan DigiForm nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of gebreken van haar Webapplicatie, ongeacht het bestaan van overmacht of een externe oorzaak.

Software bugfixes en software updates/aanpassingen waarvoor DigiForm ter plaatse bij de Klant dient te komen, zijn niet in de prijs inbegrepen.

Hiervoor wordt een uurtarief van 100 euro/uur, excl. BTW gefactureerd. Verplaatsingen worden aangerekend aan 0.65 euro/km excl. BTW.

Naast het systeem van support credits (cf. artikel 4.7), biedt DigiForm ook via een interface integraties op maat aan indien de software van de Klant niet compatibel is met de software die door DigiForm wordt aangeboden. Deze integratie en de maandelijkse controle/onderhoud ervan is niet in de prijs inbegrepen en zal afzonderlijk worden aangerekend conform de door de Klant goedgekeurde offerte.

13.2     DigiForm zal, voor zover redelijkerwijs verlangd kan worden, zich inspannen om de Diensten in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen.

13.3     DigiForm zal een storing in de Diensten zo spoedig mogelijk, nadat de storing gemeld is geweest, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.

13.4     DigiForm zal de Klant informeren betreffende eventuele storingen die direct gevolg zullen hebben voor de dienstverlenging van DigiForm aan de Klant.

13.5     DigiForm zal de Klant vooraf informeren over de onderhoudswerkzaamheden aan het systeem. Van de verwachte impact en tijdsduur zal een inschatting gemaakt worden.

13.6     Op elk gewenst moment kan DigiForm een onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren op de Website, Diensten en de hierop ondersteunende Diensten, netwerken, servers, etc… DigiForm zal zich in de mate van het mogelijke inspannen dat de Website en Diensten hiervan geen hinder ondervinden. Bij een onderhoud of storing kan de Website of Dienst tijdelijk niet beschikbaar zijn. DigiForm is hiervoor jegens de Klant niet aansprakelijk.

Artikel 14: Persoonsgegevens

14.1.      DigiForm verzamelt persoonsgegevens voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

De Klant geeft zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die verzameld worden bij activatie én gebruik van de Webapplicatie, alsook bevestigt de Klant dat zij steeds de toestemming zal bekomen van alle personen wiens gegevens verwerkt worden in de Webapplicatie.

De Klant bevestigt dat hij DigiForm zal vrijwaren voor enige schade die DigiForm lijdt als de Klant nalaat zijn verplichtingen hieromtrent te voldoen.

14.2.     DigiForm zal de verstrekte persoonsgegevens enkel verwerken met het oog op het aanbieden van de Webapplicatie en aanvullende diensten.

Er zullen in geen geval persoonsgegevens overgedragen worden aan derden, behoudens wanneer DigiForm hiertoe verplicht wordt door een wettelijke bepaling, dan wel een beslissing van overheidswege.

In het bijzonder erkent de klant dat haar gegevens (m.i.v. gebruikersnaam en wachtwoord) verwerkt en opgeslagen mogen worden m.o.o. het gebruik van de MATIS-applicatie. De Klant bevestigt dat dit noodzakelijk is om de goede uitvoering van de Webapplicatie te vrijwaren.

Iedere verwerkingshandeling betreffende persoonsgegevens zal in overeenstemming zijn met de GDPR-verordening van 27/04/2016.

14.3.     De Klant wordt beschouwd als een gegevensbeheerder in de zin van de GDPR-verordening, gelet op het feit dat hij evenzeer persoonsgegevens zal verwerken via de Webapplicatie.

Uitsluitend de Klant bepaalt welke persoonsgegevens, al dan niet van derden, verwerkt zullen worden via de Webapplicatie. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het rechtmatig beheren van deze persoonsgegevens, met inbegrip van het bekomen van de nodige toestemmingen hiertoe.

DigiForm is louter een gegevensverwerker met betrekking tot de verwerkingshandelingen zoals beschreven in de artikel 14.1 en 14.2 van voorliggende overeenkomst.

Artikel 15: Vragen, klachten en geschillen

15.1      De Klant kan met vragen en klachten betreffende de Diensten terecht bij DigiForm via de contactformulieren op de Website, waarbij deze klachten binnen de 8 dagen na ontdekking ervan, gemeld dienen te worden, bij gebreke waaraan er door DigiForm geen gevolg meer aan deze klachten gegeven dient te worden.

15.2     Elk geschil betreffende de Overeenkomst, de uitvoering of interpretatie ervan, dat niet via DigiForm kan worden geregeld, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen als plaats waar de verbintenis is ontstaan. Het Belgische recht is van toepassing.